KurkZarasams Logo

Kurk Zarasams

Privatumo ir slapukų politika

Steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” steigimo privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Gerbdami šios interneto svetainės lankytojų privatumą ir teisę į duomenų apsaugą, įsipareigojame užtikrinti Jūsų duomenų saugumą ir įgyvendinti Jūsų teises.
Prašome susipažinti su mūsų steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” steigimo privatumo politika (toliau – Privatumo politika).
Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius interneto svetainės kurkzarasams.lt (toliau – Svetainė) lankytojų asmens duomenų rinkimo, naudojimo, saugojimo principus bei tvarką.
Privatumo politikos sąlygos taikomos tuomet, kai Jūs norite pasiekti Svetainėje skelbiamą turinį ir (ar) paslaugas naudodami įvairius įrenginius (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, išmanųjį televizorių ar kt.).
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), taip pat Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų nuostatomis, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijomis.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta, arba kurio tapatybę galima nustatyti. Fizinio asmens tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal identifikatorių, tokį kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
Duomenų subjektas – Svetainės lankytojas (fizinis asmuo), kurio asmens duomenis renka ir tvarko Duomenų valdytojas.
Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
Duomenų tvarkymas – automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis atliekama operacija ar operacijų seka, kurių metu naudojami asmens duomenys ar asmens duomenų rinkiniai, taip pat šių duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgavimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
Duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos pilietė Aurelija Trimonytė (Jauneikių g. 3, 32100 Zarasai, Lietuva, tel. 8 675 67817, el. p. labas@kurkzarasams.lt) užtikrina, kad asmens duomenys, reikalingi politinio komiteto „Kurk Zarasams” steigimui, būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, apimtis ir teisėtumas
 • Įsteigti politinį komitetą „Kurk Zarasams”, sudaryti komiteto narių sąrašą ir įgyvendinti jam taikomus steigimo teisinius reikalavimus.

Tvarkomi asmens duomenys: vardas ir pavardė; asmens kodas; gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris, miestas); pilietybė (jeigu esate Lietuvos Respublikoje gyvenantis Europos sąjungos valstybės narės pilietis); informacija apie nepriklausymą kitoms politinėms partijoms; atstovų duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, įgaliojimo data, vieta).
Duomenys tvarkomi remiantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktu ir Reglamento 9 straipsnio 2 dalies d punktu.
Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi iki politinio komiteto „Kurk Zarasams” įsteigimo.
Įsteigus politinį komitetą „Kurk Zarasams”, jūsų asmens duomenys bus perduoti politiniam komitetui „Kurk Zarasams” tolimesniam asmens duomenų tvarkymui ir saugojimui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
Jei per metus laiko nuo dokumentų, reikalingų registruoti politinį komitetą „Kurk Zarasams”, pateikimo dienos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai politinis komitetas nėra įregistruojamas Juridinių asmenų registre arba asmuo netampa politinio komiteto steigėju, nors ketino juo tapti ir buvo pateikęs savo asmens duomenis (neatvyksta į steigiamąjį suvažiavimą ir nėra atstovaujamas įgaliojant kitą steigėją; atsisako tapti steigėju ir apie tai raštu informuoja; dėl kitų priežasčių), surinkti asmens duomenys sunaikinami.
Nepateikę asmens duomenų, negalėsite būti įtraukti į steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” steigėjų sąrašą.
Informuojame, kad jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikėte politinio komiteto „Kurk Zarasams” įsteigimo tikslais, gali būti perduoti tvarkyti pagal jūsų gyvenamąją vietą atsakingam koordinatoriui ir (arba) kitam fiziniam asmeniui, kuris Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

 • Koordinuoti steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” steigėjų veiklą, palaikyti ryšį ir užtikrinti informacijos sklaidą steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” steigėjams.

Tvarkomi asmens duomenys: vardas; pavardė; gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris, miestas); telefono numeris; elektroninio pašto adresas; pageidaujamas skyrius; dominančios veiklos sritys ir temos.
Duomenys tvarkomi remiantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu.
Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi iki politinio komiteto „Kurk Zarasams” įsteigimo.
Įsteigus politinį komitetą „Kurk Zarasams”, jūsų asmens duomenys bus perduoti politiniam komitetui „Kurk Zarasams” tolimesniam asmens duomenų tvarkymui ir saugojimui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
Jei per metus laiko nuo dokumentų, reikalingų registruoti politinį komitetą „Kurk Zarasams”, pateikimo dienos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai politinis komitetas nėra įregistruojamas Juridinių asmenų registre arba asmuo netampa politinio komiteto steigėju, nors ketino juo tapti ir buvo pateikęs savo asmens duomenis (neatvyksta į steigiamąjį suvažiavimą ir nėra atstovaujamas įgaliojant kitą steigėją; atsisako tapti steigėju ir apie tai raštu informuoja; dėl kitų priežasčių), surinkti asmens duomenys sunaikinami.
Nepateikę asmens duomenų, negalėsite gauti informacijos, kuri skirta koordinuoti steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” steigėjų veiklai.
Informuojame, kad jūsų asmens duomenys, siekiant koordinuoti steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” steigėjų veiklą, palaikyti ryšį ir užtikrinti informacijos sklaidą steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” steigėjams, gali būti perduoti tvarkyti pagal jūsų gyvenamąją vietą atsakingam koordinatoriui ir (arba) kitam fiziniam asmeniui, kuris Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

 • Informuoti apie steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” renginius, naujienas, taip pat pateikti kitą aktualią ir naudingą informaciją svetainės prenumeratoriams.

Tvarkomi asmens duomenys: elektroninio pašto adresas.
Duomenys tvarkomi remiantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu.
Duomenys saugomi iki tol, kol Duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis. Išreikštas sutikimas saugomas ne ilgiau nei 2 metus nuo jo atšaukimo momento. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
Informuojame, kad norėdami gauti naujienas, Jūs privalėsite pateikti elektroninio pašto adresą. Jūs galite pasirinkti, ar užsakyti mūsų naujienas, tačiau jei pageidausite jas gauti, savo elektroninio pašto adresą pateikti privalėsite, nes jo neturėdami naujienų Jums atsiųsti negalėsime.
Jūsų asmens duomenys, siekiant Jus informuoti apie steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” renginius, naujienas, taip pat siekiant pateikti kitą aktualią ir naudingą informaciją, gali būti perduoti tvarkyti atsakingam koordinatoriui ir (arba) kitam fiziniam asmeniui, kuris Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

 • Archyvuoti tekstinę ir audiovizualinę informaciją, gautą iš steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” renginių ar kitų viešų įvykių, ja dalytis su visuomene ir žiniasklaida, atsižvelgus į šios informacijos aktualumą.

Tvarkomi asmens duomenys: atvaizdas (fotografijos ir vaizdo įrašo medžiaga), vieši pasisakymai (komentarai, nuomonės ir pan.).
Duomenys tvarkomi remiantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu.
Duomenys saugomi iki tol, kol Duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis. Išreikštas sutikimas saugomas ne ilgiau nei 2 metus nuo jo atšaukimo momento. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
Asmens duomenų kilmės šaltinis gali būti ir duomenys, gauti iš viešai prieinamų šaltinių.
Jūsų asmens duomenys, siekiant archyvuoti tekstinę ir audiovizualinę informaciją, gautą iš steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” renginių ar kitų viešų įvykių, gali būti perduoti tvarkyti atsakingam koordinatoriui ir (arba) kitam fiziniam asmeniui, kuris Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Asmens duomenų gavėjai

Saugodami Jūsų asmens duomenis įsipareigojame jų neperduoti jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai:

 • Yra gautas Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • Duomenis atskleisti būtina steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” duomenų tvarkytojams, kurie steigiamam komitetui teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” tikslams pasiekti.
 • Duomenis reikia pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai ir (ar) Juridinių asmenų registrui dėl politinių partijų registravimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 8 straipsnio 1-7
 • Duomenis reikia pateikti teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Naujienų siuntimo tikslu surinkti asmens duomenys tretiesiems asmenims neperduodami.
Jūsų pateikti asmens duomenys į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas nebus perduodami.
Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek to reikalauja teisės aktai. Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato, sutikimo galiojimo laikotarpiu ir 2 metus po sutikimo atšaukimo Jūsų asmens duomenys saugomi įrodinėjimo medžiagos pateikimo teismui ginčų nagrinėjimo metu.

Jūsų teisės

Dėkodami, kad lankotės mūsų Svetainėje, norime priminti Jūsų turimas teises, kurių įgyvendinimą užtikrinsime. Jūs, kaip Duomenų subjektas, kurio duomenys yra tvarkomi Duomenų valdytojo, turite:

 • Teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisę susipažinti su asmens duomenimis;
 • Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisę į asmens duomenų perkeliamumą*;
 • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu*;
 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius.

* Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi naujienų siuntimo tikslu.

Norėdami pasinaudoti Reglamento Jums suteikiamomis teisėmis, Jūs galite kreiptis su rašytiniu prašymu, patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl Reglamento teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, nėra nagrinėjami.
Prašymai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti pateikiami:

 • Paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Jauneikių g. 3, 32100 Zarasai, Lietuva;
 • Elektroniniu paštu: labas@kurkzarasams.lt
 

Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

 • Teikiant prašymą paštu arba per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 • Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu;
 • Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų Reglamente, įgyvendinimo nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams.
Teisės aktų numatytais atvejais, kuriais būtina užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat apsaugoti Duomenų subjekto ar kitų asmenų teises ir laisves, motyvuotu sprendimu gali būti atsisakoma įgyvendinti Jūsų teises.

Baigiamosios nuostatos

Už Privatumo politikos nuostatų laikymąsi atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
Pasikeitus Privatumo politikoje esančiam turiniui, apie tai informuosime asmenis, kurių duomenys yra tvarkomi. Apie Privatumo politikos pakeitimus bus paskelbiama Svetainėje ir (ar) siunčiamas pranešimas elektroninio pašto adresu.
Dėkojame, kad skyrėte laiko perskaityti ir susipažinti su mūsų Privatumo politika. Jeigu turite klausimų, prašymų, kitų pastebėjimų, kviečiame susisiekti su mumis ir juos išsakyti. Jūsų elektroninių laiškų lauksime adresu labas@kurkzarasams.lt, taip pat telefonu 8 675 67817.

Steigiamo politinio komiteto „Kurk Zarasams” steigimo interneto svetainės slapukų politika

Bendrosios nuostatos

Gerbdami šios interneto svetainės kurkzarasams.lt (toliau – Svetainė) lankytojų privatumą ir teisę į duomenų apsaugą, įsipareigojame užtikrinti Jūsų duomenų saugumą ir įgyvendinti Jūsų teises.
Siekiame, kad Svetainės turinys ir funkcijos kuo geriau atitiktų Jūsų poreikius, naršymas Jums būtų patogesnis ir galėtumėte gauti norimą informaciją ir (ar) paslaugas.
Informuojame, kad Svetainėje naudojame Slapukus. Jie padeda atpažinti Jus kaip kitų interneto svetainių lankytoją, išsaugo Jūsų lankymosi Svetainėje istoriją ir pasirinktus nustatymus, pagal tai pritaiko Jums turinį. Daugiau informacijos apie Slapukus galite rasti adresu: cookiesandyou.com.
Slapukas (angl. cookie) – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Apsilankius Svetainėje, bus prašoma priimti arba atmesti slapuką. Slapuko paskirtis – suteikti Svetainei galimybę tam tikrą laiką įsiminti naudotojo pasirinkimą (pavyzdžiui, kalbą, nustatymus ir kt.). Slapukai taip pat gali būti naudojami Duomenų tvarkymui.
Vertindami Jums aktualią informaciją ir Svetainės naršymo pasirinkimus, informuojame, kad Jūsų duomenys gali būti perduodami mūsų interneto tinklapių partneriams, kurie gali sujungti ją su kita informacija. Tikimės, kad taip Jus pasieks naudingas ir Jums rūpimas turinys.
Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklapius. Pažymime, kad nesame atsakingi už tokių interneto tinklapių turinį ar jų taikomus privatumo užtikrinimo principus. Todėl visada prašome pasidomėti tų svetainių Privatumo politika.

Svetainėje naudojami šie Slapukai:
 • Būtinieji techniniai Slapukai, skirti užtikrinti būtiną Svetainės veikimą ir funkcionalumą.
 • Statistiniai Slapukai, kurie naudojami statistinei analizei gauti, remiantis Svetainės lankytojų naršymo pasirinkimais.
 • Tiksliniai arba reklaminiai Slapukai, kuriais siekiama parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, galinčią Jus sudominti.

Slapukai naudojami tuomet, kai Jūs norite pasiekti Svetainėje skelbiamą turinį ir (ar) paslaugas naudodami įvairius įrenginius (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, išmanųjį televizorių ar kt.).

Sutikimą naudoti slapukus, išskyrus būtinus slapukus, Jūs galite duoti šiais būdais:
 • Neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, kad ji nepriimtų Slapukų.
 • Svetainėje iškylančiame stulpelyje „Privatumo politika ir slapukai“ paspaudę „Sutinku“.

Atšaukti Slapukus galite pakeisdami interneto naršyklės nustatymus, kad būtų nepriimami arba ištrinami esami Slapukai. Tai galite padaryti bet kuriuo metu.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad nepriėmus Slapukų arba juos ištrynus bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Taip pat visiškai užblokavus slapukus, gali atsirasti Svetainės veiklos sutrikimai. Dėl šių priežasčių rekomenduojame neišjungti Slapukų, kai naudojatės Svetaine.

Baigiamosios nuostatos

Už Slapukų politikos nuostatų laikymąsi atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
Pasikeitus Slapukų politikoje esančiam turiniui, apie tai informuosime asmenis, kurių duomenys yra tvarkomi. Apie Slapukų politikos pakeitimus bus paskelbiama Svetainėje ir (ar) siunčiamas pranešimas elektroninio pašto adresu.
Dėkojame, kad skyrėte laiko perskaityti ir susipažinti su mūsų Slapukų politika. Jeigu turite klausimų, prašymų, kitų pastebėjimų, kviečiame susisiekti su mumis ir juos išsakyti. Jūsų elektroninių laiškų lauksime adresu labas@kurkzarasams.lt, taip pat telefonu 8 675 67817.