KurkZarasams Logo

Kurk Zarasams

Programa

Švietimas

 • Ankstyvieji vaiko gyvenimo metai yra ypatingai svarbūs formuojant socialinius vaiko įgūdžius ir emocinį intelektą ir turi lemiamą įtaką vėlesniam sėkmingam vaiko ugdymuisi. Todėl labai svarbu kuo anksčiau ugdyti vaikus iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų.
 • Užtikrinsime, kad rajono darželiuose būtų vietos ne tik visiems rajone augantiems vaikams, bet ir naujai atvykstančioms šeimoms. Sieksime, kad darželio ugdytinių grupės būtų tinkamo dydžio ir aprūpintos reikiamais ištekliais – siūlome išplėsti Lakštingalos darželį panaudojant modulines konstrukcijas.
 • Sieksime, kad socialinių pedagogų ir psichologų pagalba būtų ugdomi ir tėvų, stokojančių žinių apie vaiko auklėjimą, pozityvios tėvystės įgūdžiai.
 • Sieksime, kad kiekvienoje seniūnijoje pagal poreikį veiktų ikimokyklinukų grupė, skatinsime alternatyvių šeimyninių darželių atsiradimą rajone.
 • Užtikrinsime pakankamą mokytojų asistentų finansavimą.
 • Motyvacinėmis priemonėmis į rajoną pritrauksime trūkstamų specialistų, padėsime persikvalifikuoti norintiems jais dirbti vietos gyventojus.
 • Užtikrinsime, kad mokinių skaičius klasėje neviršytų 22 mokinių.
 • Skatinsime mokytojus kurti ir vykdyti papildomo ugdymo programas, semtis idėjų profesinėse stažuotėse.
 • Skatinsime mokytojus kūrybiškai tobulinti mokymo procesą, kad ugdymo turinys būtų papildytas inovatyviomis ugdymosi poreikius atliepiančiomis veiklomis, o mokyklos aprūpintos reikalingomis priemonėmis.
 • Sieksime, kad nepilnu krūviu dirbantys mokytojai turėtų galimybę papildomai dirbti pilnos dienos mokyklos veiklose ar organizuoti neformalųjį ugdymą.
 • Įsteigsime Kazimiero Būgos fondą ir kasmet apdovanosime labiausiai pasižymėjusius Zarasų krašto mokytojus
 • Ugdymo įstaigose sieksime nulinės patyčių tolerancijos visuose lygmenyse. Skatinsime mokyklų bendruomenes atrasti ir diegti sėkmingus patyčių prevencijos būdus – klasės socialinių ryšių stiprinimą per aktyvią neformaliąją veiklą gamtoje, patyčių atpažinimo mokymus mokytojams ir mokiniams, tolerancijos ugdymo projektus sutelkiančius mokyklos bendruomenę, integracijos vasaros stovyklas ir kt.
 • Skatinsime ugdyti mokinių pilietiškumą per aktyvią savanorystę vietos bendruomenėse ir nevyriausybinėse organizacijose.
 • Sieksime, kad mokyklų bendruomenės diegtų tyrinėjimu grįstą mokymąsi, o ugdymo procesas neapsiribotų mokyklos sienomis. Skatinsime bendradarbiauti Zarasų rajono muziejus, galerijas, parkų lankytojų centrus ir kitas įstaigas, praplečiant mokymosi erdves ir atrandant naujas ugdymosi patirtis.
 • Skatinsime mokyklų bendruomenes įsitraukti į DofE (The Duke of Edinburgh’s International Award – neformaliojo ugdymo programa jaunimui), gamtosauginės mokyklos ir kitas tarptautines programas.
 • Stiprinsime mokyklų bendruomenes, kad šios įgytų kompetencijų ir pasitikėjimo dalyvauti tarptautiniuose Erasmus+, Nordplus ir kt. programų švietimo projektuose, kad mokiniai įgytų tarpkultūriškumo kompetencijų dalyvaudami klasių mainuose.
 • Užtikrinsime finansavimą papildomo ugdymo valandoms.
 • Sukursime mokinių pavėžėjimo sistemą apjungiančią visas Zarasų rajono formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigas, kuri užtikrins, kad vaikai nepriklausomai nuo vietovės, kurioje gyvena po pamokų galėtų lankyti būrelius, lankytį /vaikų dienos centrus ir kurti socialinius ryšius su bendraamžiais.
 • Organizuosime pilnos dienos mokyklą, kuri užtikrins, kad vaikai galėtų saugiai ir turiningai su ugdytojų pagalba leisti laiką mokykloje dalyvauti mėgstamoje, vaiko poreikius atitinkančioje popamokinėje veikloje, atlikti namų darbus, ugdyti higieninius įgūdžius, gauti specialisto (psichologo, karjeros konsultanto, socialinio darbuotojo) paslaugas.
 • Sieksime, kad Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijoje būtų atgaivintas sustiprintas meninis ugdymas.

 

 • Sukursime verslo informacijos teikimo sistemą, kad rajone dirbantys ar ketinantys investuoti verslininkai gautų reikalingą informaciją.
 • Populiarinsime esamas ir įrengsime naujas nuotolinio darbo vietas rajono bibliotekose.
 • Skatinsime bibliotekas aktyviai ugdyti suaugusių žmonių skaitmeninio raštingumo kompetencijas.

Socialinė sritis ir sveikata

Šiuo metu rajone teikiamos socialinės paslaugos neatliepia realių gyventojų poreikių ir yra skirtos „socialinės rizikos grupėms“. Tačiau socialinių paslaugų gali prireikti kiekvienam. Jei poreikis identifikuojamas laiku, ir suteikiama kvalifikuota paslauga, įmanoma užkirsti kelią rimtoms problemoms. Todėl pagarba ir dėmesys kiekvienam žmogui, žmogaus orumo išsaugojimas yra socialinių paslaugų pagrindas. Mūsų tikslas – sukurti Zarasų rajone tokią socialinių paslaugų sistemą, kad žmogus jaustųsi oriai kreipdamasis reikiamos socialinės pagalbos (nesijaustų „išmaldos prašantis“):

 • Sudaryti aiškų ir skaidrų Zarasų savivaldybėje teikiamų socialinių paslaugų žemėlapį, į kurį būtų įtrauktos įstaigos ir organizacijos, teikiančios socialines paslaugas pagal socialinių paslaugų katalogą. Informaciją apie konkrečias socialines paslaugas teikti elektroniniu būdu, paspaudus dominančios paslaugos nuorodą („vieno mygtuko“ principas);
 • Skatinti ir remti bendruomenes teikti socialines paslaugas – vykdyti vaikų dienos centrų veiklas, jaunimo užimtumo iniciatyvas, pagyvenusių žmonių dienos užimtumą, moterų užimtumo veiklas, kt.
 • Skatinti ir remti Zarasų rajono šeimas tapti vaikų, likusių be tėvų globos, globėjais jiems užtikrinti kvalifikuotą pagalbą (pagalba susidūrus su krize, atokvėpis ir kt.);
 • Bendradarbiauti su kitomis savivaldybėmis, kad rajono gyventojai gautų visas (reikiamas socialines paslaugas- jei tokia paslauga Lietuvoje yra, tai ji neabejotinai turi būti suteikiama, pasiekiama ir Zarasų rajone gyvenančiam žmogui iš karto, kai yra poreikis (sukurti paslaugos gavimo mechanizmą: per pavėžėjimą, kelionės išlaidų kompensavimą, paslaugą gauti nuotoliniu būdu);
 • Skatinti ir remti trūkstamų socialinių darbuotojų rengimą, gyventojų persikvalifikavimą, naujų specialistų pritraukimą, numatant socialiniams darbuotojams patrauklias darbo vietas bei tinkamas motyvacines priemones.
 • Skatinti ir remti Zarasų rajono gyventojų informavimą ir darbą bendruomenėse: priklausomybių, smurto samprata ir prevencija, tėvystės iššūkiai (vaiko gimimas, paauglystė, konfliktiniai santykiai šeimose, auginančiose vaikus), sveikatos stiprinimo ir kt. temomis.
 • Skatinti ir remti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp biudžetinių įstaigų, seniūnijų ir bendruomeninių organizacijų vykdant prevencines veiklas – kurti erdves jaunimo saviraiškai – muzikavimo studijas, riedlenčių parkus, sporto klubus, populiarinti meno terapiją.
 • Siekti, kad rajonas taptų labiau draugiškas individualių poreikių turintiems žmonėms: tiek gyvenantiems Zarasų rajone, tiek atvykstantiems praleisti laisvalaikį ar poilsiauti ilgesnį laiką.
 • Atlikti analizę, ko reikia Zarasų rajone asmenims, turintiems specialiųjų poreikių (judėjimo, klausos, regos, vaikai) ir diegti darnaus dizaino sprendimus.
 • Skatinti ir remti rajono gyventojų fizinio aktyvumo ir visuomenės sveikatos skatinimą per Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, Zarasų sporto centrą (kuris dar neteikia paslaugų suaugusiems) ir bendruomenes – kiekvienoje seniūnijoje po sporto klubą ir pirtį.
 • Psichologo paslaugos – prieinamos kiekvienam gyventojui. Vykdoma nuolatinė pozityvi viešinimo kampanija – kurios tikslas – padrąsinti kreiptis pas psichologus.
 • Skatinti ir remti visuomenės švietimo iniciatyvas, tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą siekiant kiekvieno gyventojo psichologinės sveikatos būklės monitoringo, kai pokyčius pastebėjęs bendruomenės narys žino kaip pasiūlyti pagalbą.
 • Patogios, aiškios, prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos gyventojams – nuo vaikų iki senjorų. Sumažintos eilės pas šeimos gydytoją į rajoną pritraukiant naujų specialistų.
 • Paskirtoms konsultacijoms pas specialistą – nemokamas transportas į Visaginą/Uteną/ Vilnių senjorams ar socialinius sunkumus patiriantiems asmenims (neįgaliesiems, vienišiems tėvams, onkologiniams ir kt. ligoniams).
 • Skatinti ir remti bendradarbiavimą tarp socialines ir medicinos paslaugas senjorams teikiančių įstaigų ir organizacijų, sukuriant visą grandinę paslaugų – nuo senjorų užimtumo, savarankiško gyvenimo namų, geriatrijos iki slaugos.

Ekonomika ir turizmas

 • Sukurti interaktyvią duomenų bazę potencialiems naujakuriams, su tikslinga informacija: būsto nuomos, įsigijimo pasiūla; paslaugų ir specialistų poreikis Zarasų savivaldybėje; patalpų tinkamų verslui pasiūla; žemės sklypų, tinkamų verslui ir gyvenamųjų namų statybai, pasiūla.
 • Numatyti įsikūrimo paketus trūkstamiems specialistams (gydytojams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, trūkstamų paslaugų teikėjams, kt.)
 • Spręsti būsto nuomos trūkumo klausimą – remti gyventojų patalpų (pastatų) pritaikymą nuomai, nuomininkams įsipareigojant vykdyti šią veiklą nustatytą laikotarpį.
 • Siekti, kad aktyvaus poilsio renginiai Zarasuose vyktų kiekvieną savaitgalį.
 • Suburti sporto paslaugų teikėjus. Organizuoti ir remti paslaugų teikimą ištisus metus pagal iš anksto parengtą planą įtraukiant pažintinius žygius, vandens sporto, aktyvus laisvalaikio renginius, mėgėjų ir profesionalaus sporto renginius, stovyklas, varžybos, kt. Aktyvaus poilsio paslaugas pirkti iš sporto paslaugų teikėjų (sporto asociacijų, bendruomenių, kt.).
 • Skatinti ir remti aktyvaus poilsio veikloms tinkamo apgyvendinimo ir kitos būtinos infrastruktūros (poilsio zonos, viešieji tualetai) plėtrą.
 • Skatinti ir remti papildomų paslaugų aktyvaus poilsio renginių dalyviams kūrimą – vaikų priežiūros, maitinimo, pirčių, masažų ir kt.
 • Aukščiau išvardintiems tikslams įgyvendinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriuje įsteigti sporto ir aktyvaus laisvalaikio koordinatoriaus etatą.
 • Vystyti užmirštą aktyvaus poilsio infrastruktūros projektą „Zarasų vasaros ir žiemos sporto centras“ sukuriant renginiams reikalingą infrastruktūrą – slidinėjimo trasas, keltuvą į Magučių kalną, aktyvaus poilsio įrangos nuomos punktą, MTB dviračių trasas, šaudyklą, maitinimo paslaugų infrastruktūrą, kt.
 • Bendradarbiaujant su Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriumi, atskirais vietos produktų gamintojais sukurti vietos produktų gamintojų bendradarbiavimo, rinkodaros ir prekybos sistemą įskaitant fizinę prekybos vietą naujame prekybos pasaže D.Bukonto gatvėje, pritaikant centrines seniūnijų turgavietes, vystant elektroninę prekybą.
 • Skatinti ir remti vietos produktų gamintojus ir paslaugų teikėjus reklamuojančius renginius – muges, degustacijas, mokymus, konkursus, kt.
 • Skatinti ir remti vietos produktų populiarinimą ir naudojimą rajono maitinimo įstaigose.
 • Teikti pirmenybę rajono ūkininkų produkcijai vykdant švietimo ir socialinių įstaigų maisto produktų pirkimus.
 • Aukščiau išvardintiems tikslams įgyvendinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriuje įsteigti vietos verslo vystymo koordinatoriaus etatą.
 • Skatinti ir remti viešojo ir privataus sektoriaus ekologinio švietimo iniciatyvas, tvarią gamybą;
 • Skatinti ir remti bendruomeninį ir socialinį verslą vystant gamybą iš antrinio panaudojimo žaliavų.
 • Skatinti ir remti tvaraus, saikingo vartojimo gyvenimo būdą, tikslingai dirbant su bendruomenėmis, panaudojant menines ir saviraiškos priemones atkreipti dėmesį į ekologijos problemas – organizuoti atiduotuves, bagažinių turgus ir kt.
 • Sukurti bendrą informavimo apie renginius ir teikiamas paslaugas sistemą, siekiant didinti renginių lankytojų srautus.
 • Skatinti biudžetines kultūros įstaigas aktyviai dalyvauti teikiant paslaugas laisvalaikio ir pramogų paslaugas- kurti unikalų, įtraukiantį, kokybišką turinį, kuris būtų įdomus ne tik Zarasų rajono gyventojams, bet ir svečiams – rengti edukacijas, kūrybines dirbtuves, įtraukiančias akcijas, kt.
 • Bendradarbiaujant su vietos verslininkais ir paslaugų teikėjais, kasmet sukurti bent po vieną traukos centrą, kad ištikimi lankytojai ir svečiai nuolat sugrįžtų į Zarasus.
 • Skatinti ir remti bendradarbiavimą tarp viešojo sektoriaus, NVO ir verslo, kuriant kokybiškas paslaugas – koncertus, diskotekas, vakarones, jaukius kamerinius renginius skirtingose rajono vietose, kad Zarasų krašto gyventojai ir svečiai žinotų, kad kiekvieną vasaros savaitgalį būtinai kažkas vyks.
 • Skatinti ir remti kultūros paveldo aktualizavimo veiklas įtraukiant bendruomenes ir pavienius kūrėjus kaimo seniūnijose.

Kūrybiška vietokūra – procesas, kai partneriai iš viešo, privataus ir nevyriausybinio sektoriaus, naudodami menus ir kultūrines veiklas, formuoja fizinę bei socialinę kaimynystės tapatybę apie kurią vėliau kuriasi vietos gamintojai ir paslaugų teikėjai. Susitikę su kūrėjais ir bendruomenėmis visame rajone, matome šį Zarasų krašto vystymo potencialą:

 • Zarasai – aktyvaus poilsio miestas visai šeimai, kur nepriklausomai nuo sezono kiekvieną savaitgalį vyksta įvairūs sporto ir kultūros renginiai- maratonai, festivaliai, žygiai, varžybos, meistriškumo mokymai, kūrybinės dirbtuvės, vaikų stovyklos ir teikiamos kokybiškos svetingumo paslaugos.
 • Profesionalios kūrybos ir inovacijų klasteris ADA (Antalieptė-Dusetos-Antazavė), kaip meno ir kūrėjų erdvė, kur leisti laisvalaikį ir lavinti saviraišką atvyksta lietuviai ir užsienio piliečiai:
  • Antazavė – dvaro kultūros ir istorijos bei kartų sugyvenimo tradicija.
  • Dusetos – žaidžiantis kūrybos miestas, traukiantis menine saviraiška vaikus ir suaugusius.
  • Antalieptė – socialinių inovacijų ir meistrystės įgūdžių kalvė.
 • Imbradas. Stelmužė – unikalus gamtos ir kultūros paveldas, darniai apjungiantis pagonių ir krikščionių tradicijas, kur vasaros vakarais giedamos sutartinės, atliekama klasikinė muzika. Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero- Rytų Aukštaitijos piligrimų centras.
 • Turmantas. Karo istorijos ir kultūrinės atminties edukacijos poligonas, kuriame nuolat vyksta istorijos pamokos ir stovyklos mokiniams iš visos Lietuvos. Vagonas-restoranas ir miegamasis vagonas pristatomas kaip geroji bendruomeninio verslo patirtis.
 • Suviekas. Kamariškės – tarptautinė muzikos kūrėjų platforma – tyloje kuria ir profesionalioje garso įrašų studijoje dirba muzikantai iš viso pasaulio, garsinantys Zarasų kraštą. Vasarą vykstantys kultūros paveldo aktualizavimo renginiai ir kūrybinės stovyklos pritraukia vis daugiau lankytojų.
 • Salakas. Unikali gamtos ir muzikos sala, šiuolaikiškai pristatanti folklorą, bažnytinę ir pasaulietinę muziką. Čia iki šiol vyksta linksmiausios gegužinės, kamerinės muzikos vakarai ir fotosesijos Salako malūne, veikia interaktyvus radio ir muzikos muziejus su interatyviomis disco programomis Tiltiškių vandens malūne, o sekmadieniais gaudžia vargonai.
 • Degučiai. Sentikių kultūros paveldo ir atokvėpio kryžkelė turistams. Baltriškės – augantis sielovados stovyklų centras. Vajasiškis – pavyzdinis senolių kaimas, puoselėjantis etnines tradicijas ir autentiškus bendruomeninius savarankiško gyvenimo namus.